Na piątkę z plusem

Na piątkę z plusem

„ Na piątkę z plusem -…”

 

Rozpoczęła się rekrutacja do drugiej edycji projektu „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół”, realizowanego w ramach działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt będzie trwał do 31.07.2018 roku.

Zapraszamy do projektu uczniów klas VII oraz II – III gimnazjalnych.

Celem projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez podwyższenie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów biorących udział w projekcie, tj. kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje językowe, kompetencje uczenia się oraz kompetencje społeczne. Ważnym elementem projektu jest również doskonalenie zawodowe nauczycieli umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

1)     Zajęcia z zastosowaniem programu ogólnorozwojowego wraz z platformą e-learningową w wymiarze 36 godz. – to program rozwoju intelektu. Poprzez trening  efektywnego pisania, technik pamięciowych, twórczego myślenia i koncentracji uczestnicy kursu nabędą kompetencje uczenia się, umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji i zbudują własną strategię uczenia się. Kursanci przejdą szkolenie autoprezentacji, poznają samoterapeutyczne procedury pracy z lękiem i złością, by umieć skutecznie zaprezentować zdobytą wiedzę. Przejdą również trening asertywności, trening docierania do własnych zasobów oraz poznają podstawy osobistego rozwoju.

2)     Zajęcia z zastosowaniem programu edukacyjnego w wymiarze 32 godz.- rozwój inteligencji emocjonalnej i empatii opierających się na uważności, aktywnym słuchaniu, odczuwaniu rezonansu emocjonalnego, a także uruchomieniu duchowości. Uczestnicy naucza się działania na rzecz ważnych wartości i dobra wspólnego, a przede wszystkim siebie. Zajęcia kładą nacisk na aspekt rozwoju: emocje.

3)     Zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 52 godz. – pomoc w nauce języka angielskiego za pośrednictwem komputera i Internetu. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć będą odwoływać się do teorii inteligencji wielorakiej, dzięki czemu uczestnicy będą rozwijać się wszechstronnie.

4)     Doradztwo edukacyjno- zawodowe w wymiarze 14 godzi. jest interaktywnym procesem rozpoznawania obszarów związanych z pracą, wyposaża ucznia w umiejętności zarządzania własną kariera zawodową, które mogą być wykorzystywane w pracy w przyszłości.

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dla uczniów i nauczycieli  są do pobrania  ze strony internetowej naszej szkoły – baner informacyjny projektu (polecamy), a także na stronie internetowej www.lebork.pl.

Formularze prosimy składać w sekretariacie naszej szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00.