Posłuchaj mnie

Posłuchaj mnie

Informacje o projekcie

Na projekt profilaktyczny „Posłuchaj mnie”  składa się szereg elementów skierowanych do uczniów i rodziców naszej placówki. Jego adresatami sa także specjaliści tj. pedagodzy i psychologowie z placówek powiatu lęborskiego oraz powiatów ościennych. Koordynatorzy projektu uznali, że problem używek wśród młodzieży jest w obecnych czasach kwestią niezwykle istotną. Rolą nauczycieli jest uświadamianie młodzieży szkodliwości stosowania wszelkich środków, których używanie skutkuje przyszłym uzależnieniem. Należy także wzbogacać wiedzę rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych. Od wielu lat staraliśmy się, aby podejmowane przez nas działania profilaktyczne były skierowane do młodzieżyi przez nią podejmowane oraz realizowane. Podejmowane dotąd działania profilaktyczne były skierowane do społeczności lokalnej. Pierwszym z nich było przygotowanie i wystawienie w roku 2003 musicalu profilaktycznego według autorskiego scenariusza i reżyserii. Od tamtej pory tworzenie podobnych przedstawień stało się dla szkoły działaniem cyklicznym. Profilaktyka poprzez sztukę okazała się bowiem niezwykle atrakcyjną formą dla młodzieży. W bieżącym roku szkolnym koordynatorzy postanowili  rozszerzyć działania i wdrożyć projekt profilaktyczny „Posłuchaj mnie”. Chcemy, aby to nadal młodzież była odbiorcą i kreatorem działań profilaktycznych, gdyż sztuka jest niezwykle cenną  ich formą.

 

Cele projektu:

 1. Rozwijanie kreatywności ucznia. Wzmacnianie motywacji uczniów do twórczej działalności.
 2. Ukazanie kryzysu tożsamości, jaki zaczyna się w okresie dojrzewania u młodego człowieka, w wyniku czego  następuje całkowite odrzucenie systemu wartości.
 3. Uczenie młodzieży współdziałania w zespole. Podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji. Wchodzenie w kontakty interpersonalne. Budowanie więzi międzyludzkich.
 4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 5. Pokazanie, jak ważną rolę odgrywa w życiu prawidłowa komunikacja interpersonalna.
 6. Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.
 7. Przygotowanie do publicznych wystąpień.
 8. Wpajanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów w duchu sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i wolności, szacunku dla siebie  i innych, czyli szeroko pojętych wartości humanistycznych.
 9. Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie, nie tylko w szkole, ale i poza szkołą.
 10. Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz zachęcanie uczniów do popularyzowania takiego stylu życia w swoim najbliższym otoczeniu.
 11. Kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej i w państwie).
 12. Prezentowanie własnego punktu widzenia, z tolerancją na poglądy innych ludzi.
 13. Kształtowanie umiejętności podejmowania wyborów.
 14. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób, a także  aktywności związanej z rozwiązywaniem problemów poznawczych i organizacyjnych za pomocą różnych sposobów i technik oraz rozwiązywanie konfliktów i problemów interpersonalnych oraz społecznych we własnych środowiskach.
 15. Pobudzanie aktywności poznawczej ucznia.
 16. Zwrócenie uwagi rodzicom uczniów na problemy ich dzieci, wzbogacenie wiedzy rodziców na tematy związane z używkami.
 17. Pogłębienie wiedzy rodziców na tematy związane z wychowaniem nastolatka.

 

Przewidywane efekty:

 1. Zwiększenie zdolności do racjonalnego decydowania w przyszłości  o sobie.
 2. Zwiększenie wiedzy na tematy związane z profilaktyką, pogłębianie wiedzy na temat zrozumienia samego siebie, własnych zachowań i uczuć, postaw i kontaktów międzyludzkich.
 3. Zwiększenie doświadczeń osobistych związanych z jakimś przeżyciem emocjonalnym, działaniem i ekspresją.
 4. Zmiana w sferze postaw i wartości.
 5. Próba uwewnętrznienia drogowskazów, które mogą spowodować zmianę ukierunkowania życiowego.
 6. Wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za własne życie i los innych.

Koordynatorzy projektu: Natalia Zarańska, Małgorzata Poziemska, Joanna Nowicka-Młyńska

Szczegółowy harmonogram i opis projektu.

W ramach projektu jego koordynatorzy ogłosili konkurs fotograficzny pod hasłem „Wolni-bezpieczni-niezależni”.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja fotografii wśród uczniów,
 • podjęcie próby wizualizacji fotograficznej tematyki związanej z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom,
 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Szczegółowy regulamin konkursu.

Jednym z elementów programu było podjęcie starań przez koordynatorów projektu o przyłączenie się do programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”, realizowanego przez Komendę Główną Policji. Sczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej www.pat.policja.gov.pl. Efektem starań jest objęcie patronatem przez PaT  projektu profilaktycznego „Posłuchaj mnie”. W maju 2014r. przy poparciu Burmistrza Miasta Lęborka oraz Komendy Powiatowej Policji w Lęborku  w naszej szkole zostanie   zawiązana grupa PaT, która uczestniczyć będzie w warsztatach teatralnych prowadzonych przez specjalistów Impresariatu PaT. Ich efektem będzie wystawienie przedstawienia profilaktycznego „Sekret” dla uczniów naszej placówki oraz ich rodziców.

Kolejnym elementem projektu jest zorganizowanie konferencji profilaktycznej „Wolni-bezpieczni-niezależni”. Konferencja skierowana jest do rodziców naszych uczniów a także do specjalistów instytucji statutowo zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży. Podczas konferencji zostaną wygłoszone trzy wykłady dotyczące kompetencji wychowawczych oraz problematyki uzależnień. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów tj. psychologa i terapeutę mgr Aleksandrę Karasowską z Gdańska, terapeutę uzależnień mgr Jacka Krysiaka z Gdańska oraz mł. insp. Adama Brulińskiego wykładowcę ze Szkoły Policji w Słupsku. Szczegółowy harmonogram konferencji.

W ramach projektu po raz szósty zostanie przygotowany musical. Tym razem koordynatorzy postanowili wystawić uwspółcześnioną wersję „Romea i Julii”.  W związku z tym poczyniono starania, aby otrzymać od Studia Teatru Buffo w Warszawie libretto musicalu, który był wystawiany na ich scenie. Dzięki przychylności  Janusza Józefowicza – dyrektora artystycznego teatru  i reżysera tej wersji – udało się uzyskać zgodę na wystawienie musicalu w naszej szkole według oryginalnego scenariusza, który otrzymaliśmy. Zaczynamy więc próby.

Nad projektem profilaktycznym "Posłuchaj mnie" patronat objęli:

Nad projektem profilaktycznym "Posłuchaj mnie" patronat medialny objęli:

 

W dniu 9 listopada 2013r. o godzinie 12:00 w jednym z supermarketów na terenie Lęborka, czwórka nastolatków bardzo głośno zaczęła wyrażać to, czego oczekują od swoich rodziców. Mówili o miłości, bezpieczeństwie, rozmowie i zaufaniu. Nie zwracali uwagi na ludzi, byli skupieni na własnych emocjach, pragnęli tylko, aby wysłuchali ich rodzice. Krzyczeli: Posłuchaj mnie! Chwilę później 60 uczniów rozdało ulotki przypadkowym dorosłym, na których napisany był list od dziecka do rodzica. Rozległa się muzyka, kilkanaście osób zaczęło tańczyć. Wszystko trwało około 10 minut. Młodzież rozeszła się a na szybie apteki pozostał po nich tylko plakat. To był flash mob. Tak koordynatorzy projektu postanowili zaprosić rodziców uczniów szkół powiatu lęborskiego na konferencję profilaktyczną pod hasłem „Wolni-Bezpieczni-Niezależni”, która odbędzie się 27.11.2013r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Konferencja rozpocznie się o godzinie 15:30 i dotyczyć będzie relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem oraz problematyki uzależnień. Podczas konferencji swoją premierę będzie miał film-dokument pt. „Posłuchaj mnie”. Ponadto wykłady prowadzić będą: mgr Aleksandra Karasowska, mgr Jacek Krysiak oraz mł.insp. Adam Bruliński.

 http://leborknews.pl/informacje/wulgarna-mlodziez-video/

 

  

 

W dniu 22 listopada 2013r. komisja konkursu fotograficznego „Wolni-Bezpieczni-Niezależni” w składzie: p. Sławomir Tutakowski z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Krystian Wiśniewski z Zakładu Fotograficznego Wifot Kodak Ekspress, p. Krzysztof Poziemski oraz p. Marek Drzewiecki z Lęborskiego Klubu  Fotograficznego po zapoznaniu się z dostarczonymi zdjęciami postanowiła przyznać:

 I nagrodę uczennicy klasy IIID Natalii Szwabowicz,

II miejsce zajęło zdjęcie autorstwa Julii Olszewskiej z klasy IIC

Wyróżnienie za walory artystyczne zdjęcia przyznano Olimpii Makles z klasy IB. 

Gratulujemy! Nagrody zostaną wręczone uczennicom podczas konferencji profilaktycznej w dniu 27 listopada 2013r.

 

27 listopada 2013r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku odbyła się konferencja profilaktyczna „Wolni-Bezpieczni-Niezależni” zorganizowana przez koordynatorów projektu profilaktycznego „Posłuchaj mnie”, który realizowany jest w Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Na konferencji swoją premierę miał film-dokument pt. „Posłuchaj mnie”, w którym nauczyciele, rodzice i uczniowie wypowiadali się na temat relacji pomiędzy dorosłym a nastolatkiem. Rozmowa, motywacja i zaufanie to przewodnie tematy filmu, a wypowiedzi wzbogacone zostały utworami młodych lęborskich raperów. Konferencja podzielono na dwa bloki. Pierwszy poświęcony był budowaniu relacji rodzic-dziecko. Swój wykład na temat „Wrażliwy świat nastolatka” zaprezentowała psycholog i terapeuta mgr Aleksandra Karasowska. Mówiła o trudnej miłości do dziecka z jednej strony opiekuńczej, z drugiej twardej i konsekwentnej. Drugi blok konferencji rozpoczął się zaprezentowaniem przez organizatorów listu dziecka do rodzica, w którym młody chłopak pisze jak trudno jest mu „ogarnąć własne życie” i jak bardzo prosi swoją matkę o pomoc. Następnie mgr Jacek Krysiak – terapeuta uzależnień przedstawił jaką motywację mają młodzi ludzie, gdy zaczynąją sięgać po środki psychoaktywne. Wykład J. Krysiaka zakończył się listem matki do syna, w którym pisze ona o swoich uczuciach, obawach dotyczących uzależnienia jej dziecka. Ostatni wykład przedstawił mł. insp. Adam Bruliński ze Szkoły Policji w Słupsku. Dotyczył on środków psychoaktywnych. Konferencja zakończyła się wręczeniem nagród uczennicom, które zdobyły trzy pierwsze miejsca w konkursie fotograficznym „Wolni-Bezpieczni-Niezależni”. Niespodzianką dla uczestników konferencji oraz jej organizatorów był przyjazd liderów i zastępców grup PaT-u z Pelplina, Malborka i Tczewa. Przedstawili oni w jaki sposób realizowany jest program Profilaktyka a Ty w Polsce. Ich niezwykła energia i charyzma udzieliła się wszystkim, było to tym bardziej ważne dla koordynatorów projektu „Posłuchaj mnie” gdyż już w maju 2014r. oni również podejmują się zawiązania grupy PaT w Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Konferencja skierowana była do rodziców uczniów ze szkół powiatu lęborskiego oraz specjalistów z instytucji statutowo zajmujących się pomocą dziecku i jego rodzinie. Obok wielu treści merytorycznych dostarczyła jej uczestnikom wielu emocji, była próbą zastanowienia się jak dorośli mogą wspomagać młodzież w ich rozwoju i nie dopuścić do tego, aby uzależnili się oni od środków psychoaktywnych.

 

Od września 2013 r. w naszej szkole realizowany jest projekt profilaktyczny „Posłuchaj mnie”.  Podjęto już wiele działań, które zostały wpisane w harmonogram  zadań. Bardzo ważne dla koordynatorów było otrzymanie patronatu nad projektem od Marszałka Województwa Pomorskiego. Wysłaliśmy pismo z prośbą o takiż. W odpowiedzi dyrektor szkoły otrzymał poniższy list od pana Marszałka. 

W listopadzie odbyła się konferencja profilaktyczna pod hasłem „Wolni-Bezpieczni-Niezależni”, na którą zostali zaproszeni rodzice ze szkół powiatu lęborskiego, władze miasta i powiatu a także specjaliści z instytucji statutowo zajmujących się pomocą dziecku i jego rodzinie.

Relację video można zobaczyć pod adresem:   http://www.youtube.com/watch?v=VYHNY_UNcwg

Na konferencji swoją premierę miał film-dokument pt. „Posłuchaj mnie”, do którego materiał w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektów szkolnych przygotowali uczniowie ówczesnej klasy III F. Dokument jest próbą spojrzenia oczami dziecka, nauczyciela oraz rodzica na bardzo ważne aspekty wychowania dorastającego człowieka, takie jak: rozmowa, motywacja      i zaufanie.

Film można obejrzeć pod adresem:  http://www.youtube.com/watch?v=zJzoyZUQt3Y

 Niezwykle ważnym wydarzeniem, które ucieszyło koordynatorów, było objęcie projektu patronatem przez Impresariat Programu Profilaktyka a Ty realizowanego przez Komendę Główną Policji. Realizatorzy PaT-u także relacjonują na swojej stronie działania podejmowane w naszej szkole w ramach projektu „Posłuchaj mnie”.

http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/2578,Konferencja-profilaktyczna-w-leborku.html

 

Życie ma taki sens jaki my mu nadamy.
 
Projekt profilaktyczny „Posłuchaj mnie’ to idea angażowania twórczej i zdolnej młodzieży do realizacji kreatywnych działań. Młodzi ludzie, którzy często przeżywają wewnętrzne kryzysy chcieliby wiele przekazać. Koordynatorzy projektu pragną im w tym pomóc poprzez umożliwianie im tworzenie artystycznych kreacji.  Młodzież popełnia błędy, ale też bardzo pragnie je naprawiać. W myśl założeń programu Profilaktyka a Ty realizowanego przez Komendę Główną Policji, sztuka potrafi być skuteczna profilaktyką. Profilaktyka rówieśnicza to także forma,, która odnosi sukcesy. Młodzi młodym pragną powiedzieć, co jest ważne w życiu. W myśl tych zasad powstał utwór  „Głos sumienia” – autorski zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej – który nagrali nasi uczniowie Marta Kalińska i Patryk Teofilski. Posłuchajcie.
 

 

To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest fascynujące

 

Musical „Romeo i Julia” już niebawem. Wszyscy uczniowie, którzy biorą w nim udział angażują się w jego przygotowania całym sercem. Kreują swoje postacie, przeżywają je w swoich emocjach. Wkładają ogromną siłę, swój czas i energię. Ich talent zaskakuje a zdyscyplinowanie powoduje, że wszystko magicznie układa się w jedną całość. W weekend -14-16.02.2014r. cała grupa musicalowa wyjechała na warsztaty do Strzebielina. Wszyscy pracowali tam bardzo ciężko. Były łzy, gniew, radość. Było ogromne zmęczenie. Mimo tego nie poddają się, pracują dalej.

Mamy nadzieję, że nasi aktorzy mile zaskoczą Was cudownym przedstawieniem, w którym zwycięża miłość, bowiem przecież to ona powoduje, że ludzie zaczynają kierować się sercem. A w sercu mamy ukryte wszystko to, co w Nas najlepsze 

Zwiastun musicalu "Romeo i Julia"

 

 

Nad musicalem "Romeo i Julia" patronat objęło Kuratorium Oświaty w Gdańsku

 


Kiedy w głowie pojawia się marzenie, pojawiają się także obawy czy uda się je zrealizować. Naszym marzeniem było zrobić musical na miarę wielkiej sceny. Adaptacja „Romea i Julii” to było ogromne wyzwanie, ze względu na autora oryginału a także ze względu na autorów adaptacji. Podjęłyśmy wyzwanie. Rozpoczęliśmy podróż, która doprowadziła do spektakularnego sukcesu. Próby trwały od października, początkowo aktorzy i wokaliści pracowali osobno. Muzycy i tancerze dołączyli później. Wszyscy w myśl wspólnych marzeń. Na swojej drodze spotkałyśmy wielu ludzi o cudownym sercu, którzy pomogli nam zrealizować nasze plany. Przede wszystkim podziękowania kierujemy do naszych młodych aktorów, wokalistów, tancerzy, muzyków. Podjęli wyzwanie, szli razem z nami. Oddali dla tego spektaklu swoje serca, siłę, czas i energię. Praca nad muzyczną stroną spektaklu była trudna. Wokaliści mieli talent, ale piosenka to emocje. Ciężko było im poczuć przekaz przepięknych utworów. Części z nich brakowało warsztatu, nad którym pracowaliśmy długo. Tancerze musieli przekazać naszą wizję scen, podjęli wyzwanie, potrafili słuchać. Muzycy bardzo nam pomogli, swoim talentem pokazali, że możemy na nich liczyć, spełniali każdą zachciankę naszą i aktorów, którzy przekazywali za naszym pośrednictwem swoje życzenia co do tła muzycznego. Niemałym wyzwaniem była praca z aktorami. Podczas wspólnego wyjazdu analizowaliśmy każdą postać: jej emocje, osobowość i rolę w sztuce. Budowanie wizerunku poszczególnych postaci jest zajęciem bardzo absorbującym ale i pasjonującym. Odpowiedni dobór gestów, mimiki, sposobów poruszania się to w większości pomysły uczniów na realizację danej postaci.

Rodzicom uczniów należą się wyjątkowe podziękowania za wyrozumiałość bowiem angażowałyśmy ich dzieci bardzo mocno, w ostatnim czasie częściej były z nami niż z nimi. Zielone światło zapalił nam nasz dyrektor Maciej Barański, któremu też należą się specjalne podziękowania. Są jeszcze osoby, które były z nami i poświęcały ogromnie dużo czasu aby przedstawienie miało taki efekt. Magię światła i dźwięku na scenie stworzył Adam Krupski Ak Prosaund , za oprawę filmową i techniczną dbał Krzysztof Deyna Artifex, za oprawę techniczną Grzegorz Kołodka, za bezpieczeństwo naszej Rosaliny dbał Paweł Jankowski Sfora Extreme, tym wszystkim należą się szczególne podziękowania. Dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych Pana Grzegorz Popina mogliśmy wystawiać spektakl na pięknej auli. Pragnęłyśmy, aby spektakl miał oprawę taką jak w prawdziwym teatrze, w związku z tym był zwiastun spektaklu, spot radiowy, programy oraz wystawa zdjęć, które naszym młody aktorom w czasie sesji wykonała firma Piomari Photography. Dzięki uprzejmości Pana Krystiana Wiśniewskiego mogliśmy także oglądać relację zdjęciową z próby generalnej. Przy realizacji spektaklu miałyśmy wielu patronów i partnerów, którym serdecznie dziękujemy za pomoc. Przygotowanie przedstawienia odbudowała naszą wiarę w dobro człowieka. W życiu liczy się przecież to aby marzyć i mieć odwagę to realizować. My mieliśmy.

Ostanie słowa kierujemy do cudownych, młodych ludzi – naszych aktorów, muzyków, tancerzy, akrobatów. „Kochani, w życiu liczy się to aby marzyć i mieć odwagę te marzenia realizować, kiedy kilka miesięcy temu zdecydowałyśmy wystawić Romea i Julię byłyśmy pełne obaw. Wyruszyliśmy jak się okazało w cudowną podróż, która zakończyła się spektakularnym sukcesem. Jednak spektakl to nie wszystko. Patrzyłyśmy z dumą jak kreujecie własne postacie, jak ciężko pracujecie i ile czasu, energii i siły wkładacie w to przedstawienie. Były ciężkie chwile, trochę wpadek, jednak to, co działo się z Wami było magiczne. Z dnia na dzień byliście sobie i nam bardziej bliżsi, emocje są przepiękne, a Wy pokazywaliście jak bardzo je przeżywacie. Wśród Was były tak różne osobowości, wielu ludzi nie wierzyło, że nam się uda, bo zaangażowałyśmy do spektaklu także tych, których szkoła nie znała. To co pokazaliście przerosło nasze oczekiwania, stworzyliśmy spektakl na miarę wielkiej sceny, tak jak pragnęłyśmy. A co najważniejsze ta układanka była jedną całością. Cudowną całością. Dzisiaj jesteśmy jak rodzina, Wasze łzy na koniec to wyraz przywiązania, to świadectwo ile dla siebie znaczymy. Przeżyliśmy wspólnie przepiękną przygodę, która kończy się w cudownym miejscu, świecie przyjaźni i oddania. Podziękować Wam? To za mało. Pokochać? Już się stało  Wspierać? Zawsze będziemy. Jesteście niezwykle utalentowani, wytrwali, bowiem kiedy Wasi koledzy i koleżanki spędzali czas na niczym  Wy biegaliście na próby. Pukali Wam w głowę, naśmiewali się z Was, ale Wy mieliście cel, chcieliście być z nami, chcieliście tworzyć. Uznaliście, że warto o to walczyć. Dzisiaj możemy uznać, że to co było tylko marzeniem jest rzeczywistością. Nikt nie może bowiem tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie. Na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si. Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać. Wy się nie poddaliście. I to jest w tym wszystkim przepięknie. To Wy jesteście siłą ogromną, siłą przyjaźni i oddania. Ogromne buziaki.”

Natalia Zarańska, Joanna Nowicka-Młyńska, Małgorzata Poziemska

 

http://leborknews.pl/kultura/uczniowie-brawurowo-przedstawili-musical-romeo-i-julia-foto/

http://www.radiogdansk.pl/index.php/kultura-i-rozrywka/item/11613.html

http://www.lebork24.info/news,3024,Spektakl_quotRomeo_i_Juliaquot_w_wykonaniu_gimnazjalistow_z_Leborka_Duza_Galeria_ZDJECIOWA

http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140327/LEBORK/140329641

http://www.wifot.pl/kat,65,reportaze-gimanzjum-nr-1-w-leborku.html

"Romeo i Julia" -  musical zrealizowany w ramach projektu "Posłuchaj mnie"

W dniach 2-6 lipca 2014r. czwórka młodych ludzi wraz z opiekunem miała zaszczyt uczestniczyć w IX Przystanku PaT, który w tym roku odbył się w Koninie. Przystanek jest cykliczną formą szkolenia dla koordynatorów i liderów grup Pat-owskich z całego kraju połączoną z różnorodnymi koncertami oraz warsztatami artystycznymi. Organizowany jest przez Impresariat Programu Pat, którego szefem jest inspektor Grzegorz Jach. Wyjazd finansowany był ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku.

    W roku szkolnym 2013/2014 Impresariat obejmował patronat nad projektem profilaktycznym „Posłuchaj mnie” realizowanym w Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Bardzo pozytywna ocena działań podejmowanych w ramach projektu przez jego koordynatorki     a w szczególności pozytywna ocena musicalu „Romeo i Julia” wpłynęła na decyzję szefa programu PaT, który pomimo tego, iż nie jesteśmy jeszcze formalną grupą, zaprosił nas do Konina.

    Przystanek rozpoczął się bardzo uroczystą galą, podczas której ze sceny do młodych ludzi przemawiali między innymi: p. Elżbieta Rusiniak – z MSW, p. Józef Nowicki – Prezydent Konina, Generał Tadeusz Budzik i oczywiści szef programu inspektor Grzegorz Jach. Nieprawdopodobna wręcz charyzma p. Jacha sprawiła, iż będąc pierwszy raz na Przystanku można było odczuć magię tej niezwykłej formy profilaktyki. W następnych dniach młodzież uczestniczyła w warsztatach artystycznych, profilaktycznych, koncertach. Prezentowanych było wiele spektakli profilaktycznych, które przygotowywane były przez grupy Pat-owskie z całego kraju. Program każdego dnia rozpoczynał się o 10 rano a kończył  o 3 nad ranem. Pomimo tego, iż było tak niewiele czasu na odpoczynek, magia, energia  i charyzma jego organizatorów sprawiała, że nie czuło się zmęczenia. Opiekunowie grup mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach szkoleniowych między innymi z Rzecznikiem Praw Dziecka p. Markiem Michalakiem.

    W sobotę   5 lipca na Placu Wolności w Koninie rozpoczęła się PaTosfera. Podczas tej imprezy mieszkańcy Konina mogli uczestniczyć w warsztatach artystycznych z mistrzami, aby następnie zaprezentować swoje umiejętności innym uczestnikom PaTosfery. Następnie odbyło się wspólne czytanie Konwencji o Prawach Dziecka. Ustanowiono rekord Polski w zbiorowym czytaniu Konwencji, którą czytało wspólnie 1557 osób, a rekord został wpisany do Księgi Polskich Rekordów i Osobliwości. Niezwykłym gościem na PaTosferze była Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej - Anna Komorowska. Na niebie zaprezentowała się Grupa Akrobatyczna Żelazny. Następnie kolorowy korowód przeszedł ulicami Konina, głosząc ideę PaT-u a więc modę na życie bez uzależnień. Młodzież z Lęborka była w grupie reprezentacyjnej -  uczniowie ubrani w koszulki PaT-owskie oraz koszulki upamiętniające 25 lat wolności witali Pierwszą Damę RP. Przystanek zakończył się przepiękną galą finałową, podczas której uczestnicy wszystkich warsztatów prezentowali swoje umiejętności przed całą publicznością.

    Tak bardzo „żywej” i rówieśniczej profilaktyki nie można spotkać nigdzie indziej jak tylko w społeczności PaT-u. Młodzi ludzie poświęcają wolny czas na  naukę i  wspólną zabawę w myśl jednej najważniejszej idei „jesteśmy wartością sami dla siebie, potrafimy żyć bez uzależnień”. Uśmiech, pozytywna energia, pomoc, życzliwość, miłość to tylko niewielki procent tego, czego mogli dotknąć uczestnicy Przystanku. To wszystko zostaje w ich sercach, po to, aby w swoich dużych i małych społecznościach dzielić się tym darem z innymi.

    Wszyscy uczestnicy Przystanku to członkowie grup PaT-owskich z całego kraju, ich działalność na rzecz społeczeństw lokalnych jest często niezwykła, wszystko opiera się na profilaktyce rówieśniczej, dorosły jest tu przyjacielem, partnerem, koordynatorem. To profilaktyka, którą bardzo trafnie podczas swojego wykładu określiła Elżbieta Rusiniak mówiąc: „pociąg profilaktyki już jedzie, kto do niego nie wsiądzie, zostanie na peronie  z walizką pełną ulotek”, podkreślając iż „współpraca jest podstawą skutecznych działań profilaktycznych”.

    W społeczności Pat-u dorosły słucha młodego człowieka i wspiera go w jego twórczej działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zapobiegania demoralizacji nieletnich, budowania pozytywnych relacji z innymi.  Takie idee mają zamiar wcielić w życie członkowie lęborskiej grupy PaT, która powstanie na przełomie września i listopada 2014r.

    Podsumowaniem sprawozdania niech będzie wypowiedź jednej z uczestniczek Przystanku Marceliny Dzienisz: „Dla mnie IX Przystanek PaT był ciekawym wydarzeniem, inspiracją. Poznałam  tam dużo kreatywnych, uśmiechniętych ludzi, którzy potrafią bawić się bez alkoholu i wszelkich używek i nie boją się pokazywać innym, że taka zabawa jest też wspaniała. Moje podejście w stosunku do policji zmieniło się. Zauważyłam, że przecież policjanci w różnych miastach, regionach – różnią się od siebie. Bardzo poruszył mnie temat kibiców na jednym z wykładów. Spektakl pod tytułem „Heysel” był zjawiskowy, jedyny w swoim rodzaju. Chciałabym mieć wpływ na dorastającą młodzież, aby kierowała się ona własnym rozsądkiem, a nie wkraczała na złą drogę. Od przyjazdu z przystanku, codziennie nucę sobie hymn Pat-u, który pozwala uciec wspomnieniami do tamtych chwil, od szarej codzienności. Bardzo chciałabym, aby  w Lęborku, Nasza grupa Pat-owska miała ogromny wpływ na tutejszą młodzież. Uważam, ze powoli, małymi krokami, możemy zdziałać razem cuda i rzeczy, o których nawet byśmy nie pomyśleli. Podsumowując: IX Przystanek Pat był czymś niesamowitym. Tryskał energią 1500 osób 24 godziny na dobę. Marzy mi się już X Przystanek Pat.”

W Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego zakończył się projekt profilaktyczny „Posłuchaj mnie”. W ramach projektu podjęto wiele ciekawych inicjatyw, którym przyświecała idea profilaktyki kreatywnej, realizowanej głównie poprzez działalność artystyczną młodzieży oraz profilaktyki rówieśniczej -  działanie od młodzieży dla młodzieży.

   Ostatnią realizacją kończącą projekt  jest teledysk Patryka Teofilskiego, ucznia Gimnazjum nr 1 w Lęborku.

   Koordynatorzy oraz Dyrekcja szkoły pragną jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby poszczególne zadania mogły kończyć się sukcesem. Dziękujemy młodzieży biorącej udział w projekcie oraz jej rodzicom, a także naszym patronom: Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Staroście Powiatu Lęborskiego, Burmistrzowi Miasta Lęborka oraz Impresariatowi Programu Profilaktyka a Ty, patronom medialnym: Radiu Gdańsk, Dziennikowi Bałtyckiemu, leborknews oraz lebork24info, a także partnerom projektu, tj.: Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku, Studiu Artifex w Lęborku, Firmie AK ProSound, Dyrektorom szkół: Zespołu Mechaniczno-Informatycznego  w Lęborku p. Grzegorzowi Popinowi, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Lęborku  p. Bogdanowi Libichowi, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Lęborku p. Markowi Białemu, Właścicielom Lisewskiego Dworu, Restauracji Różana, Właścicielom Galerii Delfino, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, Młodzieżowemu Domowi Kultury, Firmom: NFM Group, Sigma, Piomari Photography, Cartlander, Poltarex, Sfora Extreme, Eko-Laser, Meyn, Protech, Suphon-Bis, , Profarm, Dakato, Marko 2, Krefta, A Lakierni Sp. Z.o.o., Zakładowi Ogólnobudowlanemu p. Romana Wójcika, Cukierni Wenta, Sklepowi Arteks, Kaufland Lębork, Pasmanterii Hana, Księgarni Akapit w Lęborku, Zakładowi Wifot Kodak Ekspress, Drukarni Cyfrowej StudioiX, Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku , Zakładowi Komunikacji Miejskiej, p. Katarzynie Tomaszewskiej, p. Wiesławowi Wójcik,  p. Krzysztofowi Poziemskiemu, p. Robertowi Apanowiczowi p. Adamowi Młyńskiemu, p. Grzegorzowi Kołodka, Adrianowi Stawickiemu.

http://leborknews.pl/rozmaitosci/od-tych-ulic-konczy-projekt-posluchaj-mnie-video/