REKRUTACJA 2020/2021 – Zarządzenie

REKRUTACJA 2020/2021 – Zarządzenie

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

Zarządzenie Nr 3/2020

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny

2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w   tym   terminy   składania   dokumentów   na   rok   szkolny   2020/2021,   do   publicznych   szkół podstawowych  dla  dorosłych,  klas  I  publicznych  szkół  ponadpodstawowych,  klas    wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa pomorskiego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej

Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty

Małgorzata Bielang

Załącznik – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas  wstępnych, o których mowa w  art.  25  ust.  3  ustawy  Prawo  Oświatowe,  publicznych  szkół  podstawowych  dla  dorosłych, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim.