RODO

RODO

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Lęborku, 
  ul. Wojska Polskiego 10, reprezentowana przez dyrektora szkoły Grażynę Ruszkowską.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Sławomira Olczyk, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi2@gmail.com
 3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lęborku stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustawy:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
 3. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 5. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
 6. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną.
 7. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań nie związanych bezpośrednio z procesem nauczania.
 8. Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieniami wymienionymi
  w pkt. 7,8 i 9; przysługuje prawo do :
 9. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
 10. cofnięcia zgody ( cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie które miało miejsce do momentu wycofania zgody)
 11. żądania ograniczenia przetwarzania
 12. usunięcia danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr w Lęborku  przy ulicy Wojska Polskiego 10  informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Szkoły, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Szkoła jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”


 

                                                                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku

                                                                                                      Grażyna Ruszkowska