Regulamin stołówki

Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI

 

 

 1. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku od godziny 11:30 do godziny 13:45
 2. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w stołówce i na korytarzu przy stołówce wywieszony jest jadłospis zatwierdzony przez intendenta i kucharkę.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz kalkulacją kosztów.
 4. Uczniowie mogą składać propozycje i ewentualne uwagi odnośnie jadłospisu u intendenta.
 5. Kulturalne zachowanie jest podstawową zasadą obowiązującą uczniów. Obowiązuje cisza. Nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 6. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni i obsługi.
 7. Uczniów korzystających z dożywiania obowiązuje ustawienie się w kolejce. Zabrania się niekulturalnego przepychania.
 8. Sztućce i naczynia mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem
 9. Zabrania się wnoszenia wszelkich sztućców, naczyń i środków spożywczych na teren stołówki
 10. Naczynia po spożyciu posiłku odnosi uczeń do okienka zwrotu.
 11. Nadzór w trakcie posiłków pełni intendent.
 12. Zabrania się wstępu osobom w okryciu wierzchnim (kurtka, płaszcz).
 13. Wulgaryzmy, niestosowne zachowanie, utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, przemoc słowna i fizyczna są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.
 14. Za rażące naruszenie regulaminu uczeń może nie nabyć prawa do spożywania posiłków na stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.
 15. Za szkody spowodowane przez ucznia na stołówce szkolnej odpowiada on sam, za straty materialne rodzice ucznia.
 16. Osobom nie korzystającym z dożywiania zakazuje się wstępu na stołówkę .
 17. Każdy uczeń korzystający ze stołówki ma przypisany kod, nadany przez intendenta. Kody przekazane są wychowawcy klasy, który zamieszcza je w dzienniku elektronicznym w przedmiocie „GODZINA DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY” w rubryce „STOŁÓWKA”(kod ten po zalogowaniu jest widoczny dla ucznia i rodzica). Po upływie terminu płatności za dany miesiąc zaległości w opłatach za obiady zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły w zakładce „ STOŁÓWKA/OPŁATY” ze wskazaniem kodu ucznia oraz zaległości.