102 tablety dla 6 szkół podstawowych

102 tablety dla 6 szkół podstawowych

Gmina Miasto Lębork zakupiła tablety, które ułatwią uczniom naukę, a nauczycielom pracę w okresie prowadzenia w szkołach zdalnego nauczania.

Z własnych środków Gmina Miasto Lębork zakupiła 36 tabletów na kwotę około 70.000 zł, które zostały przekazane dyrektorom 6 szkół podstawowych. Sprzęt zostanie wykorzystany do wsparcia prowadzonego obecnie w szkołach zdalnego nauczania.

Dodatkowo gmina znalazła się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt obejmuje zakup 66 tabletów dla 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Zdalna Szkoła to 99 000 zł.